Вісник ОНМУ орієнтований на фахівців, які досліджують наукові проблеми водного транспорту, а так же галузей, суміжних з водним транспортом.

Стаття повинна задовольняти вимогам ВАК України до публікацій статей в періодичних наукових виданнях.

Стаття повинна відповідати тематичним напрямком збірки.

Редакційна колегія приймає тільки наукові статті, які містять такі елементи:

 • постановка проблеми;
 • огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми;
 • формулювання завдання дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження;
 • список використаних джерел.

Матеріал необхідно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни і позначення повинні відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, зайві подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей - замість цього подаються посилання на літературні джерела. Одиниці виміру - в відповідно до міжнародної системи одиниць SI або в одиницях, допущених до застосування в Україні відповідно до вимог чинних державних стандартів.

Рекомендований обсяг статті - не менше 6 і не більше 15 сторінок.

Матеріали подаються до редакції:

 1. Тверда копія статті, підписана всіма авторами;
 2. Електронна версія статті, оформлена відповідно до вимог.
 3. Експертний висновок;
 4. Рецензія фахівця з науковим ступенем за профілем статті (бажано доктора наук), завірена печаткою (зовнішня рецензія);
 5. Рекомендація відповідної кафедри, лабораторії або наукового підрозділу, що рекомендує статтю до друку;
 6. Авторська довідка, якщо автор подає рукопис в Видавництво ОНМУ вперше, із зазначенням місця роботи, посади, вчених ступенів і звань, адрес і телефонів.

Рішення про публікацію статті у збірнику приймає редакційна колегія на підставі висновку рецензентів (зовнішнього і внутрішнього) про її науковому і практичному значенні.

Правила оформлення статті представлені як шаблон у форматі Microsoft Word.